Phân Khúc loại C – Sơ cấp

Phân Khúc loại hình C – Sơ cấp :

Là phân khúc trung bình giành cho trẻ Mầm non ở các vùng nông thôn.

Môi trường an toàn, phù hợp với mức sống và chi tiêu tài chính tại các các vùng nông thôn. Tất cả trẻ đều có thể tham gia vào môi trường này.
+ Học Phí : 1.500.000 – 2.500.000 (Tùy theo khu vực đặt địa điểm của nhà trường để có mức học phí phù hợp)
+ Cơ sở vật chất trang thiết bị đủ đáp ứng cho nhu cầu học tập của trẻ.