75418279_1362027054003345_295940632722014208_n (1)

Nguyễn Thái Thanh Thùy
Giải nhất báo tường bằng Tiếng anh