– 06/11/2018 – Khen thưởng HV Nguyễn Lê Thanh Thúy đạt IELTS 7.5

  • Nguyễn Lê Thanh Thúy đã đạt IELTS 7.5 của British Council