Bảo Anh (Anna) – Đạt giải nhì cuộc thi ” Speaker of the Furture”